Dana Svorova
Dana SvorovaSpring - Summer 2020 CollectionstarringSofia Vasheruk

pianist, Amsterdam

Absolutely Must Have

Asymmetrical Dress

Flowery Trench Coat

Dana Svorova
Spring - Summer 2020 Collection


starringSofia Vasheruk

pianist, Amsterdam